Privacyverklaring

Vachten van Terschelling respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt je persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Met dit privacy statement informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens door vachten van Terschelling.

Vachten van Terschelling is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar belanghebbenden (medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze winkelactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. 

Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG). Vachten van Terschelling houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van deze verordening.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is “verwerken”?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen. Denk aan je naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van je computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt vachten van Terschelling?

Als je voor het eerst iets bij ons koopt, vragen wij je altijd naar de volgende gegevens: voornaam, achternaam en factuuradres, telefoonnummer en een e-mailadres. Wij leggen deze gegevens vast in een bestand. Zo hoef je ze niet bij elke bestelling opnieuw in te typen. En zo kunnen wij ervoor zorgen dat je bestelling kan worden verwerkt. Je kan deze gegevens bekijken en wijzigen in “mijn gegevens”. Je wachtwoord is persoonlijk en we verzoeken je daar vertrouwelijk mee om te gaan en deze alleen voor eigen gebruik te hanteren.

Wanneer je de website van Vachten van Terschelling bezoekt, worden ook gegevens vastgelegd door middel van cookies. Hiervoor wordt toestemming gevraagd.

Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?

We ontvangen gegevens rechtstreeks van jou, bijvoorbeeld omdat je informatie verstrekt via onze website, omdat je een aankoop doet of je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief.

Rechtmatige grondslag voor verwerking en waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de koopovereenkomst dan wel om je een passende aanbieding te kunnen doen. De verwerking is rechtmatig omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst dan wel omdat je toestemming hebt gegeven voor de verwerking. De verwerking kan ook noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Vachten van Terschelling, dit is vooral aan de orde voor marketingactiviteiten.

Eerdergenoemde persoonlijke gegevens zullen daarnaast worden gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke bezoeker. Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Hoe zorgt Vachten van Terschelling voor persoonsgegevens?

Vachten van Terschelling legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Vachten van Terschelling neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers zoals hostingpartijen. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, gebruik van firewalls en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.

Bewaartermijnen

Vachten van Terschelling bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

De bewaartermijn die Vachten van Terschelling hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

Jouw rechten: hoe kan je jouw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

Je kan bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerkt hebben. Maar ook wanneer je Vachten van Terschelling toestemming hebt verleend tot het verwerken van je persoonsgegevens en deze toestemming wilt intrekken.

Stuur daartoe een brief, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar mail@dekoperwiekterschelling.nl Wij verzoeken je met klem op deze kopie je BSN en pasfoto door te strepen/onleesbaar te maken. Vachten van Terschelling stuurt je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Vachten van Terschelling zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Een klacht over de wijze waarop Vachten van Terschelling met (jouw) persoonsgegevens omgaat kan je indienen via mail@dekoperwiekterschelling.nl De ontvangen klachten worden geregistreerd en je ontvangt daarvan een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvang je van ons een reactie op je klacht.

Verstrekking van gegevens aan derden.

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Soms moeten we gegevens delen, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Vachten van Terschelling, voor ondersteunende diensten of als de wet- en regelgeving dat vereist.

Voor het leveren van onze producten maken we gebruik van derden, zoals pakketdiensten. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die aan mail@dekoperwiekterschelling.nl 

Wijzigingen

Vachten van Terschelling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen maken we bekend op onze website.

Afdrukken